Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Wierzchowo

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wierzchowo Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Wierzchowo. Gospodarka nieruchomościami
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Podatek leśny od osób fizycznych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek leśny od osób prawnych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek od środków transportowych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek rolny od osób fizycznych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Podatek rolny od osób prawnych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Potwierdzenie umowy dzierżawy na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Gospodarka nieruchomościami
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Przeniesienie warunków zabudowy Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz ich najemców Gospodarka nieruchomościami
Świadczenie usługi tłumacza języka migowego Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Ustalenie warunków zabudowy / ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Uzyskanie dotacji na zadania publiczne z zakresu edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Uzyskanie wpisu, zmiany, wykreślenia do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wniosek na zajęcia pasa drogowego drogi gminnej publicznej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktuy technicznej niezwiązanych z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Infrastruktura społeczna
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Wójta Gminy Wierzchowo Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Infrastruktura społeczna
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w gminnej drodze publicznej urządzeń infrastruktury technicznej lub okiektów niezwiązanych z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie na drodze wewnętrznej/nieruchomości gruntowej robót niezwiązanych z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w gminnej drodze wewnętrznej/nieruchomości gruntowej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Wniosek o zapewnienie dostępności Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Wydanie dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa Stanowisko ds. Obsługi Rady
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zameldowanie na pobyt stały Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/w Gminnym Programie Rewitalizacji Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Straż Gminna
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Gospodarka Komunalna, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy
Zmiana imienia /nazwiska Urząd Stanu Cywilnego